Meny Stäng

Hur ser det alkohol- och drogförebyggande arbetet ut på din arbetsplats?


Andelen narkotikapåverkade på våra arbetsplatser ökar
Fler och fler undersökningar visar tyvärr att antalet missbrukare/användare på arbetsplatsen är
stigande, både vad gäller droger såsom t ex Cannabis, amfetamin men också överförbrukning av
mediciner t ex Bensodiazepiner. Narkotika och arbetslivet hör inte ihop. En drogpåverkad
medarbetare kan ställa till med allvarliga konsekvenser både för sig själv och sin omgivning.
Hur vet du att din medarbetare missbrukar droger och eller alkohol?
Att upptäcka missbruk på arbetsplatsen är svårt. Det kan gå flera år innan det upptäcks. Många
döljer sin beroendeproblematik och är duktiga på att upprätthålla fasaden. Jobbet är det sista
man släpper och är även en livlina till fortsatt missbruk rent ekonomiskt. I värsta fall går det så
långt att arbetsförmågan försämras och därmed ökar säkerhetsrisken. Beroende är en sjukdom
vilket den som missbrukar ej söker hjälp för på samma sätt såsom om man t ex drabbats av
diabetes. Om företaget har en tydlig plan i sin drogpolicy kan det upptäckas i tid genom bl a
drogtester. Alkohol- och drogtester blir allt vanligare på arbetsplatserna och markerar från
arbetsgivaren att alkohol- och narkotika inte accepteras på arbetsplatsen och fyller ett värde både
utifrån säkerhetsperspektiv och för att bibehålla en god medarbetarhälsa.


Varför drog- och alkoholtester?

Ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka missbruk är att genomföra oannonserade drogtester och
alkoholprover. Detta ger flera fördelar såsom:

 • identifierar alkohol eller drogrelaterad ohälsa hos en medarbetare vilket ger en möjlighet att
  kunna erbjuda stöd.
 • upptäcker missbruket tidigare/hindrar att ett framtida beroende utvecklas/räddar liv från
  missbruk
 • ökar säkerheten och kvalitetssäkrar arbetsplatsen
 • Signalvärde – ni skickar ett kraftfullt signalvärde både in i organisationen och ut i samhället att ni
  har en drogfri och säker arbetsmiljö.
 • Stärker det preventiva arbetet – bara vetskapen att det görs har en positiv inverkan hos
  personalen
 • Minskar olyckor
 • Minskar frånvaro, stölder och sjukskrivningar
  Drogtester kan genomföras vid Nyanställning, slumpmässig provtagning, samt vid misstanke
  Alkoholprover kan användas som en plan under en period under tex 6 månader då den anställde
  får en chans att visa att hen kan vara nykter.
  Man bör dock vara medveten om att om att testning i sig inte minskar graden av skadligt bruk och
  drogrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Slumptester bör kompletteras med andra insatser för att
  uppnå en god effekt i ett övergripande drogförebyggande arbete. Har ni inte en drogpolicy idag kan
  vi hjälpa er med att upprätta en.

VI hjälper er med drog- och alkoholtester

Drogtester

Du som arbetsgivare har rätt att göra drogtester slumpvis bland anställda, inför en anställning och
när det finns en misstanke om missbruk där missbruken kan vara till fara för den anställde eller
dennes kollegor.

Nyanställning

Signalerar företagets inställning till alkohol/droger att er arbetsplats är en drogfri
och säker miljö.

Slumpmässig drogtestning

kan utföras på plats eller hos oss. Förebygger och motiverar att inte lockas in i ett missbruk vilket bidrar till en trygg arbetsmiljö. Genom att tester genomförs
bidrar det till en ökad medvetenhet hos personalgruppen och har därmed en förebyggande
effekt.
Slumpmässig drogtestning minskar antalet positiva drogtest på en arbetsplats med 50% per år.

Drogpolicy


Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver en skriftlig policy för alla arbetsgivare med mer än tio
anställda. Vi hjälper er gärna med att att upprätta en bra och kvalitativ alkohol- och drogpolicy i
samråd med dig och utifrån organisationens och verksamhetens behov.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Tel Gävle; 070-638 43 40, Hudiksvall 070-638 43 33, E-post: info@korkortsmot.se